1,2 - Dichlóretán p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001214

Sumárny vzorec: C2H4Cl2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 98.96 g/mol CAS: 107-06-2
Synonyms: Ethylene chloride EINECS: 203-458-1

Špecifikácia

Obsah..........................min. 99%

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvonebezpečenstvohorľavina

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H350: Môže spôsobiť rakovinu.
 • H302: Škodlivý po požití.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H315: Dráždi kožu.
 • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS kód: KI0525000