1,4 - Dioxán p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000049

Sumárny vzorec: C4H8O2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 88.11 g/mol CAS: 123-91-1
Synonyms: 1,4-Diethylene dioxide EINECS: 204-661-8

Špecifikácia

Obsah..........................................min. 99%
Neprchavé látky.......................max. 0,01%
Voda........................................max. 0,05%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS kód: JG8225000