Acetaldehyd p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003069

Sumárny vzorec: C2H4O Balenie: 250ml
Molová hmotnosť: 44,05g/mol CAS: 75-07-0
Synonyms: Ethyl Aldehyde EINECS: 200-836-8
 

Výstražné symboly:

nebezpečenstvohorľavinaclovek
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

•H224 - Extrémne horľavá kvapalina a pary
•H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
•H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
•H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

•P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
•P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
•P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
•P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.