Acetón p.a.

Back

 

Acetón p.a. Kvalita: pre analýzu
Objednávkové číslo: 000030 Balenie: 1 000 ml
Acetón č. Kvalita: čistý
Objednávkové číslo: 000029 Balenie: 1 000 ml
Sumárny vzorec: C3H6O Číslo indexu EC: 606-001-00-8
Molová hmotnosť: 58.07 g/mol CAS: 67-64-1
Synonyms: Dimethyl ketone, Propanone EINECS: 200-662-2

Špecifikácia

Obsah ....................................min. 99.5 %
Neprchavé látky........................max. 0,001%
Kyslosť (CH3COOH)...................max. 0,003%
Alkalita (NH3)......................... max. 0,001%
Destilačné rozpätie (95 %)........55.5 - 56.5 °C
Relativna hustota 20/4 .............0.7890-0.7924
Aldehydy (CH2O)......................max. 0.003 %
Voda (K.F.)..............................max. 0.5 %
Hustota..................................1l~0,79 kg

Symbol nebezpečenstva

ohen nebezpečenstvo

 

 

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

 

  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
  • kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.