Acetonitril p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000031

Sumárny vzorec: C2H3N Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 41.05 g/mol Číslo indexu EC 608-001-00-3
Synonyms: Nitril kyseliny octovej CAS: 75-05-8
Methylkyanid EINECS: 200-835-2

Špecifikácia

Obsah ................................ min. 99.5 %
Neprchavé látky.....................max. 0,001 %
Kyslost (CH3COOH)............... max. 0,001 %
Alkalita (NH3)....................... max. 0.001 %
Voda (K.F.) ..........................max. 0,2 %
Hustota: ..............................0,786 g/cm3

Symbol nebezpečenstva

horľavina nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H302 + H312 + H332: Škodlivý pri požití, kontakte s pokožkou alebo vdychovaní.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
  • kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.