Acetylaceton p.a.

Back

 

 

Objednávkové číslo: 129960010 Balenie: 1000 ml
Objednávkové číslo: A14117 Balenie: 500 ml
Sumárny vzorec: C5H8O2 Molová hmotnosť: 100.12 g/mol
Číslo indexu EC: 606-029-00-0 CAS: 123-54-6
Synonyms: 2,4-Pentanedione, ACAC EINECS: 204-634-0

Špecifikácia

Obsah.........................................min. 99.5 %
Teplota samovznietenia.................340 °C
Rozpustnosť vo vode.....................200 g/l (20 °C)
Saturačná koncentrácia (vzduch).....38 g/m3 (20 °C)
Teplota vzplanutia .......................40.5 °C
Hustota.......................................1l~0,97 kg

Symbol nebezpečenstva

horľavýNebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H311: Toxický pri kontakte s pokožkou.
  • H331: Toxický pri vdýchnutí.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261: Zabráňte vdychovaniu pár.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev.
  • P311: Volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára.

 

RTECS kód: SA1925000