Amoniak

Back

Objednávkové číslo: 000 036

Sumárny vzorec: NH4OH Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 35,05 g/mol CAS: 1336-21-6
Synonyms: Hydroxid amónny, Čpavok EINECS: 215-647-6

Špecifikácia

Obsah .......................... min. 26 %
Neprchavé látky...............max. 0,0002%
Železo (Fe).....................max. 0,000025%
Chloridy (Cl.................... max. 0,0001%
Uhličitany (CO3) .............max 0,002%
Celková síra (j. SO4)........max. 0,0003%
Kyslost (CH3COOH)........ .max. 0.003 %
Voda (K.F.) ....................max. 0.5 %
Hustota: .......................0.88 g/cm3

Symbol nebezpečenstva

jedovatýnebezpečenstvožieravina

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životné prostredia
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
  • kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.