Anilin

Back

Objednávkové číslo: 001512

Sumárny vzorec: C6H7N Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 93,13 g/mol Číslo indexu EC 612-008-00-7
Synonyms: Aminobenzken, Phenylamine CAS: 62-53-3
  EINECS: 200-539-3

Špecifikácia

Obsah .................... min. 99,5%
Neprchavé látky ........max. 0,001%
Kyslost (CH3COOH)....max. 0.003 %
Voda (K.F.) ..............max. 0.2 %
Hustota: .................1l~1,02 kg

Symbol nebezpečenstva

nebezpecenstvoclovekžieravinajedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H351:Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
 • H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
 • H331: Toxický pri vdýchnutí.
 • H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

 

 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životné prostredia
 • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
 • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

 

RTECS kód: WB4900000, ADR/RID 8