Arabská guma

Back

Objednávkové číslo: 000039

Sumárny vzorec: Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: CAS: 9000-01-5
Synonyms: Acacia EINECS: 232-519-5

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode..........500 g/l (20 °C)
Hustota........................... 1.4 g/cm3
Hodnota pH..................... 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Tlak pár........................... (20 °C)
Teplota vzplanutia........... >250 °C

Symbol nebezpečenstva

 

nebezpečensto

 

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.