n - Amylalkohol p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000038

Sumárny vzorec: C5H12O Balenie: 1000 ml
  Číslo indexu EC 603-200-00-1
Molová hmotnosť: 88,15 g/mol CAS: 71-41-0
Synonyms: 1-Pentanol, Pentyl alcohol EINECS: 200-752-1

Špecifikácia

Obsah hl. zložky min 98,5%. voľné kyseliny max. 0,005%.

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvohorľavina

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsuje vážne podráždenie očí.
  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.