Benzaldehyd p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001342

Sumárny vzorec: C7H6O Balenie: 1000 ml
  Číslo indexu EC 605-012-00-5
Molová hmotnosť: 106,12 g/mol CAS: 100-52-7
Synonyms: Bitter almond oil EINECS: 202-860-4

 

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302 + H312: Zdraviu škodlivý pri požití, alebo pri styku s kožou.
  • H315: Dráždi kožu.
  • P264: Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
  • P270: Po pužívaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
  • P301 + P312 + P330: Po požití: pri zdravotných problémoch volajte Toxikologické informačné centrum/ lekára.
  • P501: Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.