Benzén p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000044

Sumárny vzorec: C6H6 Balenie: 1000 ml
  Číslo indexu EC 601-020-00-8
Molová hmotnosť: 78,11 g/mol CAS: 71-43-2
Synonyms: EINECS: 200-753-7

Špecifikácia

Obsah ....................... min. 99,8 %
T.kryštalizácie .......... min. +5,38%
T.zakalenie................ max. +10°C
Celková S ...............max. 0,0001%
Tiofen......................max. 0,0001%
Hustota: ......................0,88 g/cm3

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvoHorľavina

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H350: Môže spôsobiť rakovinu.
 • H340: môže spôsobovať genetické poškodenie.
 • H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H315: Dráždi kožu.
 • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P308 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU. Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

 

RTECS kód: CY1400000