Benzín lekárenský

Back

Objednávkové číslo: 000040

CAS: 64742-49-0 Balenie: 1000 ml
EINECS: 265-151-9  

Špecifikácia

Destilačné rozmedzie: 40-100°C Zlúčeniny síry: negatívne
Alkalita a kyslosť: negatívne
Benzén: max. 0,5%
Neprchavý zvyšok: max.0,003%Hustota: 0,66-0,69

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivyjedovatyohen

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H225: Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P243: Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.