Benzoan sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000110

Sumárny vzorec: C7H5NaO2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 144.1 g/mol CAS: 532-32-1
Synonymum: Sodium benzoate EINECS: 208-534-8

Špecifikácia

Obsah...........................min. 99.8%
Sírany (SO4)..................max. 0.02%
Chloridy (Cl)..................max. 0.008%
Vápnik (Ca)...................max. 0.005%
Železo (Fe)....................max. 0.001%

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS kód: DH6650000