Benzylalkohol p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001176

Vzorec: C7H8O Balenie: 1000 ml
M.h.: 108,14g/mol CAS: 100-51-6
Synonymum: Benzenemethanol, phenylcarbinol EINECS: 202-859-9

Špecifikácia

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302 + H332 Zdravu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
  • P301 + P312 + P330: PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Vypláchnite ústa.
  • P304 + P340 + P312: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.