Bromičnan draselný

Back

Objednávkové číslo: 001203

Sumárny vzorec: KBrO3 Balenie:250g
  Číslo indexu EC 035-003-00-6
Molová hmotnosť: 167,01 g/mol CAS: 7758-01-2
Synonyms: EINECS: 231-829-8

Špecifikácia

Obsah ...........................min. 98 %
Teplota topenia/tave...............409 - 413°C
Hodnota pH...........5 - 9 (50 g/l, H2O, 20°C)
Hustota: ......................3,13 g/cm3

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoJedovatýOxidácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H301: Toxický po požití.
  • H350: Môže spôsobiť rakovinu.

 

  • P201: Pred použitím sa oboznámte z osobitnými pokynmi.
  • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi, zlúčeninami ťažkých kovov, kyseliny a zásady.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

RTECS kód: EF8725000