Bromičnan sodný

Back

Objednávkové číslo: 001637

Sumárny vzorec: NaBrO3 Balenie:100 g
Molová hmotnosť: 150,89 g/mol CAS: 7789-38-0
Synonyms: sodium bromate EINECS: 232-160-4

Špecifikácia

Obsah ........................... min. 99 %
Sírany ............................... 0,005%
Fe ......................................0,005%
Pb ......................................0,005%

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvooxidácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P220: Uchovávajte/ skladujte mimo odevov/ horľavých materiálov.
  • P261: Zabráňte vdychovaniu prachu.
  • P302 + P252: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktne šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS kód: EF8750000