Bromid amónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003188

Vzorec: NH4Br Balenie: 250 g
M.h.: 97,94 g/mol CAS: 12124-97-9
Synonymum: ammonium bromide EINECS: 235-183-8

Špecifikácia

Obsah............................99,5%
Nerozpustné látka............0,005%
Bromičnany.....................0,002%
Chlorid...........................0,2%
Síran..............................0,005%
Ťažké kovy......................5ppm
Hustota......................... cca.2,46 g/cm3
Rozpustnosť vo vode........970g/l pri (25°C)
Hodnota pH.....................6,6 (10g/l, H2O)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.