Bromid draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000112

Sumárny vzorec: KBr Balenie: 500g
Molová hmotnosť: 119.00 g/mol CAS: 7758-02-3
Synonyms: EINECS: 231-830-3

Špecifikácia

Obsah..............................min. 99%
Železo (Fe).................max. 0,005%
Olovo (Pb)..................max. 0,005%
Chloridy (Cl)...................max. 0,2%
Sírany (SO4)...............max. 0,005%
pH (5% v H2O)..................5.0 - 8.0

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280: Noste ochranné okuliare/ ocrahnu tváre.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte pomoc/ starostlivosť.

RTECS kód: TS7650000