Butylalkohol - n / p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000008

Sumárny vzorec: C4H10O Balenie: 1000 ml
  Číslo indexu EC 603-004-00-6
Molová hmotnosť: 74.12 g/mol CAS: 71-36-3
Synonyms: Butanol / Butan 1 EINECS: 200-751-6

Špecifikácia

Obsah......................................min. 99%
Teplota samovznietenia...........340 °C
Rozpustnosť vo vode............... 77 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia........... -89 °C

Symbol nebezpečenstva

horľavinažieravinanebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

 

  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS kód: EO1400000