Červeň kongo ind.

Back

Objednávkové číslo: 001212

Sumárny vzorec: C32H22N6Na2O6S2 Balenie: 10 g
Molová hmotnosť: 696,68 g/mol CAS: 573-58-0
Synonyms: Phenol red EINECS:209-358-4

Špecifikácia

pH...............cca. 6,7 pri 10g/l (pri 20°C)
Rozpustnosť vo vode.......25g/l (pri 20°C)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H350: Môže spôsobiť rakovinu.
  • H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.