Chelatón III p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000149

Sumárny vzorec: C10H14N2Na2O8 * 2H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 372,24 g/mol CAS: 6381-92-6
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate EINECS: 205-358-3

Špecifikácia

Obsah...............................99-100,5%pH (5% v H2O)...................4-5

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
  • P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.