Chelatonát tetrasodný dihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003420

Sumárny vzorec: C10H12N2Na4O8 * 2H2O Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 416,2 g/mol CAS: 10378-23-1
Synonymum: EDTA tetrasodium salt dihydrate EINECS: 200-573-9

Špecifikácia:

Obsah............................min.99%

Symbol nebezpečenstva

skodlivyNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302 + H312: Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.