Chloramfenikol

Back

Objednávkové číslo: 001234

Sumárny vzorec: C11H12Cl2N2O5 Balenie: 5 g
Molová hmotnosť: 323,13 g/mol CAS: 56-75-7
  EINECS: 200-287-4

Špecifikácia:

Obsah .........................min. 98%

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podorení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.