Chloramin T p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000150

Sumárny vzorec: C7H7ClNNaO2S * 3H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 281,69 g/mol CAS: 7080-50-4
  EINECS: 204-854-7

Špecifikácia:

Symbol nebezpečenstva

skodlivyNebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
  • EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOCIXKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.