Chlórbenzén p.a.

Back

Objednávkové číslo: 801791

Sumárny vzorec: C6H5Cl Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 112,56 g/mol CAS: 108-90-7
Synonymum: Phenyl chloride EINECS: 203-628-5

Špecifikácia:

Obsah............................min.98%
Fe.................................max.0,005%
Pb.................................max.0,005%
SO4...............................max.0,005%
Strata sušením (110°C)..............max.2%

Symbol nebezpečenstva

skodlivyJedovatýohen

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H302: Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H411:Toxický pre vodné organizmy, s dlhodovými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P304+ P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzdcuh a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.