Chlorečnan sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001070

Sumárny vzorec: NaClO3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 106,44 g/mol CAS: 7775-09-9
Synonyms: sodium chlorate EINECS: 231-887-4

Špecifikácia

Obsah............................min. 99.0 %

Symbol

nebezpečenstvohorľavinajedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P221: Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.