Chlorid antimonitý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001089

Sumárny vzorec: SbCl3 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 228,1 g/mol CAS: 10025-91-9
Synonyms: Zinc dichloride anhydrous EINECS: 233-047-2

Špecifikácia

Obsah...........................min. 99%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoJedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostreia.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.