Chlorid bárnatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001229

Sumárny vzorec: BaCl2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 208,23 g/mol CAS: 10361-37-2
Synonyms: EINECS: 233-788-1

Špecifikácia

Hodnota.................. pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) *

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H301: Toxický po požití.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.