Chlorid cínatý dihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000151

Sumárny vzorec: SnCl2 * 2H2O Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 225,63 g/mol CAS: 10025-69-1
Synonymum: Tin (II) chloride dihydrate EINECS: 231-868-0

Špecifikácia:

Symbol nebezpečenstva

skodlivyNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní..
  • P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.