Chlorid ciničitý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 208930

Sumárny vzorec: Cl4Sn Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 260,5 g/mol CAS: 7646-78-8
Synonyms: Tin tetrachloride, stannous chloride EINECS: 231-588-9

Špecifikácia

Obsah..........................min. 99%
Fe...............................max. 0,0005%
SO4.............................max. 0,05%
Cl2..............................max. 0,0005%

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostreia.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.