Chlorid hlinitý bezvodý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001663

Sumárny vzorec: AlCl3 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 133,34 g/mol CAS: 7446-70-0
Synonymum: Aluminium chloride anhydrous EINECS: 231-208-1

Špecifikácia:

Obsah.............................min.98%

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • EUH014: Prudko reaguje s vodou.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P310: Po expozícii alebo podzrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.