Chlorid hlinitý hexahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000153

Sumárny vzorec: AlCl3 * 6H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 241,43 g/mol CAS: 7784-13-6
Synonymum: EINECS: 231-208-1

Špecifikácia:

Obsah.............................min.95%

Symbol nebezpečenstva

skodlivy

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní..