Chlorid inditý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 018758

Sumárny vzorec: InCl3 Balenie: 5 g
Molová hmotnosť: 221,18 g/mol CAS: 10025-82-8
Synonyms: Indium (III) chloride EINECS: 233-043-0

Špecifikácia

Obsah...........................min. 98%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukcavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.