Chlorid lítny monohydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001826

Sumárny vzorec: LiCl * H2O Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 60,41 g/mol CAS: 16712-20-2
Synonymum: Lithium chloride monohydrat EINECS: 231-212-3

Špecifikácia:

Symbol nebezpečenstva

skodlivy

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní..