Chlorid manganatý dihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001071

Sumárny vzorec: MnCl2 . 2 H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 161,87 g/mol CAS: 20603-88-7
Synonyms: EINECS: 231-869-6

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvojedovatý

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.