Chlorid meďný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000155

Sumárny vzorec: CuCl Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 99,00 g/mol CAS: 7758-89-6
Synonymum: Copper monochloride EINECS: 231-842-9

Špecifikácia:

Symbol nebezpečenstva

skodlivyJedovatý

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.