Chlorid nikelnatý hexahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003305

Sumárny vzorec: NiCl2 * 6H2O Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 237,71 g/mol CAS: 7791-20-0
Synonyms: EINECS: 231-743-0

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 97 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoJedovatýNebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H301: Toxický po požití.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H331: Toxický pri vdýchnutí.
 • H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
 • H350: Môže spôsobiť rakovinu.
 • H360: Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
 • H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
 • P273: Zabráňte voľneniu do životného prostredia.
 • P280: Noste ochranné urkavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
 • P284: Používajte ochranu dýchacích ciest.
 • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P330: Vypláchnite ústa.