Chlorid olovnatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001524

Sumárny vzorec: PbCl2 Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 278,1 g/mol CAS: 7758-95-4
Synonyms: EINECS: 231-845-5

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 98 %

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvoNebezpečenstvoJedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 

  • H360df: Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
  • H302 + H332: Zdraviu škodlivý pori požití alebo vdýchnutí.
  • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte voľneniu do životného prostredia.
  • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.