Chlorid vápenatý hexahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000157

Sumárny vzorec: CaCl2 . 6H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 219,08 g/mol CAS: 7774-34-7
Synonyms: EINECS: 233-140-8

Špecifikácia

Obsah...........................min. 98%
Sulphate (SO4)...............max. 0.005 % Fe (Iron).......................max. 0.001 %
Pb (Lead)......................max. 0.002 %

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
  • používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.