Chlorid železitý bezvodý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000158

Sumárny vzorec: FeCl3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 162,20 g/mol CAS: 7705-08-0
Synonymum: Ferric chloride EINECS: 231-729-4

Špecifikácia:

Symbol nebezpečenstva

skodlivyNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní..