Chlorid železitý hexahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000161

Sumárny vzorec: FeCl3 * 6H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 270,33 g/mol CAS: 10025-77-1
Synonymum: Iron (III) chloride hexahydrate EINECS: 231-729-4

Špecifikácia:

Obsah.........................min. 99%
SO4............................max.0,01%
Fe II...........................max. 0,005%

Symbol nebezpečenstva

skodlivyNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.