Chlorid železnatý tetrahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001883

Sumárny vzorec: FeCl2 * 4H2O Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 198,83 g/mol CAS: 13478-10-9
Synonymum: Iron (II) chloride tetrahydrate EINECS: 231-834-4

Špecifikácia:

Obsah............................min.99%
SO4...............................max.0,01%

Symbol nebezpečenstva

skodlivyNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní..