Chlorid zinočnatý bezvodý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001224

Sumárny vzorec: ZnCl2 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 136,29 g/mol CAS: 7646-85-7
Synonyms: Zinc dichloride anhydrous EINECS: 231-592-0

Špecifikácia

Obsah...........................min. 98%
Sulphate (SO4)...............max. 0.01 % Fe (Iron).......................max. 0.005 %
Pb (Lead)......................max. 0.005 %

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvoNebezpečenstvoJedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostreia.
  • P280: Noste ochranné rukcavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P501: Zneškodnite obsah/ nádobu do...