Chlórňan sodný 14% roztok č.

Back

Objednávkové číslo: 000066

Sumárny vzorec: ClNaO Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: CAS: 7681-52-9
Synonymum: Sdoium hypochlorite EINECS: 231-668-3

Špecifikácia:

Obsah............................min.14%

Symbol nebezpečenstva

JedovatýNebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
  • EUHO31: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.