Citran železito-amónny (zelený) p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002943

Sumárny vzorec: C6H8O7.xFe.yH3N Balenie: 500 g
   
  CAS: 1185-57-5
Synonyms: Ammonium iron(III) citrate green EINECS: 214-686-6

 

Symbol nebezpečenstva

nebezpecenstvo

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
  • vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.