Cyklohexanol p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000045

Sumárny vzorec: C6H12O Balenie: 1000 ml
  Číslo indexu EC 603-009-00-3
Molová hmotnosť: 100,16 g/mol CAS: 108-93-0
Synonyms: Hexahydrophenol EINECS: 203-630-6

Špecifikácia

Obsah min. 99,0 %
Cyklohexanon max. 0,5%
Teplota topenia 22-24°C
Bod varu 160-161°C

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302+H332: Škodlivý pri požití alebo vdychovaní.
  • H315: Dráždi kožu. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.