Cyklohexanón p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000973

Sumárny vzorec: C6H10O Balenie: 1000 ml
  Číslo indexu EC 606-010-00-7
Molová hmotnosť: 98.14 g/mol CAS: 108-94-1
  EINECS: 203-631-1
 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvonebezpecenstvohorľavina

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H302+ H312+ H332 Škodlivý po požití,pri kontakte s pokožkou a pri vdýchnutí.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochrannéokuliare/ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
  • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.