Dichlormetán p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000028

Sumárny vzorec: CH2Cl2 Balenie: 900 ml
Molová hmotnosť: 84,93 g /mol CAS: 75-09-2
Synonyms: Methylene chloride EINECS: 200-838-9

Špecifikácia

Water ≤ 0.01 %
Chloride (Cl)≤ 0.001 %
Boiling point 39 - 42 °C

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

H315: Dráždi kožu.H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.