Dietyléter liekopisný (stabilizovaný)

Back

Objednávkové číslo: 000980

Sumárny vzorec: C4H10O Balenie: 900 ml
Molová hmotnosť: 74,12g/mol CAS: 60-29-7
  EINECS: 200-467-2

Špecifikácia

Stab. cca 0.001 % fenidonu
Voda (K.F.) max. 2 g/l
Destilačné rozmedzie 34.0°C - 35.0 °C

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoohen

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H224: Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho
  • oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.